Avís legal

El lloc web i el domini emporarom.com corresponen a EMPORAROM, S.L., amb CIF B55323794 i domicili al Camí Vell de les Cortes, s/n de l’Escala (CP 17130), telèfon 699 69 08 85, adreça electrònica info@emporarom.cat, inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 3209 foli 10 full GI-64188

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys grà-fics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a EMPO-RAROM, S.L. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EMPORAROM, S.L. presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. EMPORAROM, S.L. au-toritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. EMPORAROM, S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://emporarom.com/?v=04c19fa1e772 (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que EMPORAROM, S.L. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EMPORAROM, S.L. manifesta que les referèn-cies dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orien-tativa i no obliguen a EMPORAROM, S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.
EMPORAROM, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
EMPORAROM, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territo-rial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués corres-pondre.