Termes i Condicions

Els presents Termes i Condicions regulen la compra dels productes oferts a través del web www.emporarom.com, propietat de EMPORAROM SL, amb CIF B55323794 i domicili al Camí Vell de les Cortes, s/n de l’Escala (CP 17130), telèfon 699 69 08 85, adreça electrònica info @ emporarom.cat, inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 3209 foli 10 full GI-64188 des d’ara ‘EMPORAROM”.

En aquest document ens referirem a ”L’USUARI”, que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i ”EMPORAROM”, que som nosaltres.

Els productes s’adquireixen directament a EMPORAROM qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l’L’USUARI i EMPORAROM.

L’USUARI ha de llegir i acceptar els presents Termes i Condicions i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra.  Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella ”He llegit i accepto els Termes i Condicions” que apareixerà durant el procés de compra.  En fer-ho L’USUARI confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per EMPORAROM.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per EMPORAROM durant un any, i L’USUARI durant aquest període podrà obtenir una còpia.

 1. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’USUARI s’obliga a tots els efectes a utilitzar el web i, si s’escau, a adquirir els productes oferts per EMPORAROM de conformitat amb la llei i el que estableixen aquests Termes i Condicions.

EMPORAROM es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L’USUARI seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d’unitats. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

En seleccionar el botó “Visualitza la cistella” es presentarà L’USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicables i les despeses d’enviament, podent L’USUARI realitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l’apartat ”Ves a caixa”.

Un cop seleccionada aquesta opció, L’USUARI haurà d’omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l’apartat “Realitza la comanda” per procedir a la compra dels productes, havent prèviament acceptat expressament els presents Termes i Condicions.

Un cop accedeixi a l’apartat ” Realitza la comanda ” L’USUARI veurà un resum de la comanda amb el preu total i número de comanda i podrà seleccionar l’opció “Pagar amb targeta” per procedir al pagament.

Desprès de seleccionar aquesta opció, haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, i acceptar la realització del pagament. La tecnologia de seguretat emprada en aquest lloc web és SSL.

EMPORAROM enviarà al correu electrònic de L’USUARI un e-mail justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda.  El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per EMPORAROM del pagament del preu dels productes.

Si L’USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per email a EMPORAROM.

L’USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a EMPORAROM, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. EMPORAROM es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, L’USUARI ha de notificar a EMPORAROM a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com tingui coneixement.

 1. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, L’USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la definició establerta a l’article 3 del Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. No obstant això, tal com s’estableix en l’apartat següent denominat ”EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT”, aquest dret no és procedent per als béns i serveis especificats en l’esmentat apartat.

Per exercir el dret de desistiment, L’USUARI haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d’aquests Termes i Condicions. Si ho desitja pot utilitzar ara el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 • A l’atenció de EMPORAROM SL, Camí Vell de les Cortes, s/n 17130 L’Escala
 • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: __________________________________________________________
 • Comanda realitzada el dia: ____________________
 • Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
 • Domicili: _________________________________________________________________________________
 • Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)
 • Data: _____________________

EMPORAROM, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

 • El producte ha d’estar en l’embalatge i etiquetatge originals.
 • L’enviament s’ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda.En cas que no es pugui fer amb la caixa original, L’USUARI l’haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a EMPORAROM en bones condicions, en cas contrari EMPORAROM es reserva el dret de rebutjar la devolució.
 • Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.

El producte s’ha de retornar a EMPORAROM al seu domicili que consta al principi d’aquests Termes i Condicions. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de L’USUARI, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l’article

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import, que s’efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que L’USUARI va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que L’USUARI va escollir al moment de realitzar la comanda.  Fins que no hagi rebut els articles retornats EMPORAROM podrà retenir el reemborsament.

EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

Tal com estableix l’Art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per EMPORAROM, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis on el preu depengui de fluctuacions del mercat financer que EMPORAROM no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 

 1. DEVOLUCIONS
 • Per danys produïts en el transport o error en l’enviament:

Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, L’USUARI ho ha de comunicar a EMPORAROM, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d’aquests Termes i Condicions, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

 • Per productes defectuosos:
 • En cas que un cop obert el paquet L’USUARI comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar-ho a EMPORAROM a la seva adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, EMPORAROM reemborsarà el valor del producte i les despeses d’enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de EMPORAROM del producte motiu de la devolució.

Tot això sens perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

 1. – SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació L’USUARI pot enviar una comunicació a EMPORAROM al seu correu electrònic.

 1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquests Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Termes i Condicions.

 1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquests Termes i Condicions, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicat a l’altre.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els presents Termes i Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

EMPORAROM es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquests Termes i Condicions. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que L’USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

 1. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia de conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia.

EMPORAROM es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquests Termes i Condicions. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l’usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.